ტრენინგი - Advanced Excel, MS Office 2016, MS Project
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია
დასახელება: ტრენინგი - Advanced Excel, MS Office 2016, MS Project
მომწოდებელი: VIP Intellect Group
გამოქვეყნდა: 08 ნოემბერი / ბოლო ვადა: 08 დეკემბერი
"VIP Intellect Group" გთავაზობთ პროფესიონალურ კურსებს: Advanced Excel; MS Office 2016; Microsoft Project Professional პროექტების მართვა;

გაითვალისწინეთ: პროგრამებს უძღვებიან სერტიფიცირებული ტრენერები!

Microsoft Excel: Basic, Intermediate, Advanced Level, VBA;

კორპორატიული ტრენინგის ჩატარების შემთხვევაში, ვითვალისწინებთ უშუალოდ თქვენს მოთხოვნებს!

Basic Level

განკუთვნილია დამწყებთთავის, რომელთაც არ ჰქონიათ შეხება ექსელთან.

** Start
** ექსელის მომართვა:
** დოკუმენტის პარამეტრების მართვა:
** დოკუმენტის ფორმატირება:
** მონაცემების ტიპები
** ფორმულები: sum, average, count, max, min, if, if+if, sumif, countif, today, day 360, weekday, conditional formating

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 5 საათს
ღირებულება ინდივიდუალურად: 100 ლარი ერთი მსმენელისთვის
2-3 კაციან ჯგუფში: 80 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
4 კაციდან ჯგუფში: 65 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

Intermediate Level

განკუთვნილია მათთვის, ვინც უკვე იცის საბაზისო დონე და მუშაობს დიდი მონაცემთა ბაზებში.

აღნიშნული კურსი დააინტერესებთ მათ, ვისაც უწევთ ფინანსური, სტატისტიკური ან სხვა საშედეგო ანალიზური ინფორმაციის დამუშავება-მომზადება Excel-ში, კურსის მიმდინარეობისას განვიხილავთ პრაქტიკულ ამოცანებს ფინანანსური ანგარიშგებების, ფულადი ნაკადების და ხარჯთაღრიცხვის კუთხით, ასევე საწარმოო ბიუჯეტის დაგეგმარებას, ანალიზისა და საკონტროლო ცხრილების მექანიზმებს;

დიდი მოცულობის სამუშაო გვერდზე მუშაობა:

** ლოგიკურ ფუნქციებთან მუშაობა (If, Iferror, And, Or, True, False) Logical IF+IF; IF+AND+OR
** ​საძიებო ფორმულები: Vlookup, Hlookup, Lookup, index, indirect, match.
** ​სტატისტიკური ფორმულები: countif, averageif, countifs, averageifs, count A, count blank
** ტექსტური ფორმულები: left, right, mid, find, search, concatenate, rept, replace, proper, substitute, text;
** თარიღის და დროის ფუნქციები: Today, Now, Date, Day, Month , year, Hour, Minute, edate, eomonth, networkdays weeknum, workday
** Name Manager -თან მუშაობა (Name Box, Define Name, Create From Selection) ახალი სახელების შექმნა და მათი რედაქტირება;
** Data Validation: კრიტერიის დადგენა ტექსტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად, უჯრაში სიის შექმნა
** მათემატიკური ფუნქციები: Even, Odd, Sumif, Sumifs, Subtotal, Sumproduct, Conditional Formulas and Formating
** გაფართოებული ფილტრი (Advanced Filter), ინფორმაციული ფუნქციები, ტექსტის დაშლა სვეტებად (Text To Column)
** ფორმულის შემოწმება და ხარვეზების პოვნა; სამუშაო წიგნის, სამუშაო გვერდის და არეალის დაცვა
** Table Format, Pivot table, Pivot chart , ფინანსური ფუნქციები: FV, pv , pmt, ppmt, nper;

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 8 ლექცია

ღირებულება ინდივიდუალურად: 200 ლარი ერთი მსმენელისთვის - ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ
2-3 კაციან ჯგუფში: 170 ლარი - ერთი მსმენელისთვის - ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 15წთ
4 კაციდან ჯგუფში: 140 ლარი - ერთი მსმენელისთვის - ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 30წთ

Advanced Level

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის, ვინც კარგად ფლობს წინა დონეებს და სურს გაეცნოს ექსელის უფრო რთულ და საინტესო ფუნქციებს და შესაძლებლობებს და იყოს მეტად პროგრესული მონაცემთა ანალიზში.

** ​ლოგიკური ფუნქციები & Name Manager; საძიებო ფორმულები;
** List Management (Advanced); data Validation: კრტერიის დადგენა ტესქტის, თარიღის თუ რიცხვის შეზღუდვის დასაწესებლად; უჯრაში სიის შექმნა; Database functions: Statistic functions: PivotTablec & PivotCharts;
** Analytic Options; Text Functions (advanced); ფინანსური ფუნქციები; Protect and sharing;
** ​Macros; Macros-ის შექმნა; Macro Recorder-ის გამოყენება; მაკროსის რედაქტირება;

პროგრამის ხანგრძლივობა შეადგენს: 10 ლექციას
ლექციის ხანგრძლივობა: 1სთ 30წთ
ინდივიდუალურად: 300 ლარი
ორ-სამ კაციან ჯგუფში: 260 ლარი
ღირებულება ჯგუფში 4 კაცი და მეტი: 220 ლარი - ერთი მსმენელისთვის

გაითვალისწინეთ, რომ კურსი მოიცავს პრაქტიკულ სამუშაოს და ყოველი გაკვეთილის შემდგომ რამოდენიმე დავალებას, რომელიც ელექტრონული ფორმით მოგეცემათ და აუცილებლად უნდა შეასრულოთ, ყოველი დავალება იქნება თქვენი ათვისებული ცოდნისა და უნარ-ჩვევის გარკვეული მონიტორინგი, ამიტომ დავალებებზე იქნება მკაცი კონტროლი;

Visual Basic For Application (VBA)

პროგრამირების ენა Microsoft-ის პროდუქტებისთვის რომელიც საშუალებას გაძლევთ წეროთ ავტომატიზირებული პროცედურები, შექმნათ ფუნქციები და პროგრამები. VBA-ის შესწავლა ექსელში საკმარისია იმისთვის, რომ შეძლოდ მისი გამოყენება სხვა საოფისე აპლიკაციებისთვის.

აღნიშნული კურსი განკუთვნილია მათთვის:

** ​ვინც ფლობს ექსელს მაღალ დონეზე და საერთოდ არ გააჩნია პროგრამირების ცოდნა ან აქვს ექსელში მაკროსებთან მუშაობის გარკვეული გამოცდილება.
** კურსი აგებულია Microsoft ის ოფიციალური ტრეინიგ პროგრამის საფუძველზე და საშუალებას მოგცემთ შეისწავლოთ VBA-ის პროგრამირების ენა ნულიდან.
კურსის განმავლობაში თქვენ გადმოგეცემათ მზა კოდების ნიმუშები, ასევე დავალებების სახით თავად შექმნით ტრენერის დახმარებით თქვენთვის სასურველ პროდუქტებს.

ღირებულება ჯგუფში 4 კაცი და მეტი : 380 ლარი - ერთი მსმენელისთვის
ორ-სამ კაციან ჯგუფში: 450 ლარი-ერთი მსმენელისთვის
ინდივიდუალრად: 560 ლარი

საოფისე პროგამების კურსი

ოპერაციული სისტემის მოხმარებას, მისი ძირითადი პროგრამებით მუშაობას, ოპერაციული სისტემის ყველა ბრძანების გამოყენებას. ინფორმაციის ტიპების გარჩევას და მათ მარტივ ძებნას, როგორც კომპიუტერში ასევე ინტერნეტში. დამხმარე პროგრამების გამოყენებას ანტივირუსი, Adobe Reader, WinRar, Nero. ინფორმაციის გადასატან საშუალებებთან მუშაობას (მეხსიერების ბარათთან, ლაზერულ დისკთან), კომპიუტერის სხვადასხვა მომხმარებლის შექმნას და მათ დაცვას.

Word 2016

** ​დოკუმენტის შექმნა
** ტექსტის ზომა, ფერი, მდებარებობა, სტრიქოებს შორის დაშორება, ფონი, ჩარჩო
** სტრიქონების დანომვრა (სიის შექმნა )
** ტექსტის სტილები (შექმა, კორექტირება, წაშლა)
** დოკუმენტის სექციებად დაყოფა, სექციებს შორის ურთიერთკავშირის შესწავლა
** დოკუმენტისთვის/მიმდინარე სექციისთვის მინდვრების დაყენება
** გვერდების დანომვრა, ფურცლის თავსართისა და ბოლოსართის ფორმირება.
** ​დოკუმენტის პორტრეტული და ალბომური სახეები.
** ჰიპერბმულების დახმარებით სხვა ფაილთან, ვებ გვერდთან, დოკუმენტთან ან იმავე დოკუმენტში კონკრეტულ ადგილთან დაკავშირება.
** ​სტრიქონების დანომვრა.
** ​ტექსტის ორ ან მეტ სვეტად ფორმირება.
** სარჩევის შექმნა
** ​ცხრილის ჩასმა და დამუშავება
** დოკუმენტში გრაფიკული ელემენტების ჩასმა და დამუშავება
** ​დოკუმენტზე ხელწერის ფორმის დამატება.
** ​დოკუმენტის ჩვენება სხვადასხვა ფორმატში
** ​დოკუმენტის მასშტაბები
** ​დოკუმენტის გახსნა ახალ(დამატებით ფანჯარაში), გახსნილი დოკუმენტების განლაგება ეკრანზე (ჰორიზონტალური, ვერტიკალური). დოკუმენტის გამყოფის დაყენება.
** ​დოკუმენტის დაცვა, შეზღუდვების დაწესება.
** ​ვორდის შაბლონები
** დოკუმენტის დამახსოვრება (განსხვავებულ ფაილებად)
** დოკუმენტის ბეჭდვა

Excel 2016

** ახალი დოკუმენტის შექმნა, შაბლონები
** ექსელის ფანჯრის ინტერფეისი
** შიტის შექმნა/ფორმირება
** ​ცხრილის ფორმატის გამოყენება
** ​სვეტებისა და რიგის დამატება/წაშლა. სიგრძე/სიგანის განსაზღვრა
** ​ტექსტის, რიცხვის და თარიღის ფორმატირება
** ფორმატირების დაკოპირება
** ​მრავალდონიანი სორტირება
** ფილტრის გამოყენება
** ​სვეტისა და რიგის გაყინვა
** ​ფორმულაში აბსოლუტური და ფარდობითი მონაცემების გაყინვა
** ​ავტო შევსება
** დიაგრამების აგება
** პირობითი ფორმატირება
** ფორმულები: SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN
** IF, IF+IF, SUMIF, COUNTIF
** TODAY, DAY, 360 WEEKDAY
** მონაცემების ძებნა/ჩანაცვლება ექსელში
** ​დოკუმენტის შენახვა
** ​ბეჭდვის პარამეტრები
** ​POWERPOINT 2016
** ​სლაიდების შექმნა, წაშლა, დამალვა, გადაადგილება
** ​გრაფიკული ელემენტების ჩასმა და მათი დამუშავება
** ​სლაიდების დიზაინის გამოყენება
** აუდიო მასალებისა და აუდიო ეფექტები
** სპეცეფექტები: სლაიდიან სლაიდზე გადასვლისას და თავად სლაიდზე ტექსტის/სიმბოლოების გამოძახებისას
** დროის მომართვის სხვადასხვა შესაძლებლობები
** ​Hyperlink, Action
** ჩვენებაზე გაშვება, პრეზენტაციის მართვა
** პრეზენტაციის შენახვის სხვადასხვა ტიპების გამოყენება
** ბეჭდვის პარამეტრები

OUTLOOK

** წერილების დაგზავნა რამოდენიმე ადრესატთან (bcc და cc ს გამოყენება)
** ​ფაილების მიმაგრება
** ​წერილების დახარისხება
** კონტაქტებთან მუშაობა
** ​კალენდრის წარმოება

სწავლის ხანგრძლივობა 15 - 1სთ
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ინდივიდუალურად- 180 ლარი
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის 2-3 კაციან ჯგუფში - 150 ლარი
ღირებულება ერთი მსმენელისთვის ჯგუფში - 120 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: http://vipintellect.ge/ge/register

Microsoft Project Professional 2013/2010. პროექტების მართვა

** ​მოდული 1. პროექტების მართვის საწყისები, MS Project-ის ინტერფეისი
** მოდული 2. დაგეგმვა. პროექტის თვისებების ინიციალიზაცია, დავალებათა იერარქიული სტრუქტურის შექმნა
** მოდული 3. სამუშაო დროის მენეჯმენტი
** მოდული 4. დაგეგმვა. კრიტიკული გზის მეთოდი
** მოდული 5. დაგეგმვა, სხვა თვისებები
** მოდული 6. პროექტის რესურსების დაგეგმვა
** მოდული 7. პროექტის ოპტიმიზაცია
** ​მოდული 8. პროექტის მიმდინარეობის შემოწმება.
** ​მოდული 9. პარამეტრების შერჩევა, ვიზუალური თვისებები
** ​მოდული 10. სპეციალური პარამეტრები
** ​მოდული 11. მულტიპროექტი

ჯგუფში -10 საათი
კურსის ღირებულება - 250 ლარი - არანაკლებ 4-5 მსმენელისა
კურსის ღირებულება - 300 ლარი - 2- 3 კაციან ჯგუფში
ინდივიდუალურად - 8 საათი : 400 ლარი

შეავსე სარეგისტრაციო ფორმა და დარეგისტრირდი ჯგუფში: http://vipintellect.ge/ge/register

გაითვალისწინეთ! ხორციელდება კორპორატიული მომხმარებლებისთვის მსემენელთა მომზადება, როგორც ჩვენს ოფისში, ასევე ადგილზე მოსვლით, სპეციალურად თქვენი მოთხოვნებიდან გამომდინარე, შეიქმნება სპეციალიზირებული პროგრამა.

მის: პეკინის 28, მე-6 სართ.
ტელ: 237 1939; 551 196 110; 593 61 82 12;
ninovipicg@gmail.com
https://www.facebook.com/vipintellectgroup/
http://www.vipintellect.ge
 
ყველა ვაკანსია ამოსაბეჭდი ვერსია
გადაიტანე Facebook-ზე