მომსახურებებიჯობს.გე გარანტიას იძლევა რომ--

  • ** თქვენი განცხადება ხელმისაწვდომი გახდება ქართული ვებ-სივრცის მომხმარებელი ფართო მასებისთვის - ათიათასობით პოტენციური კანდიდატისთვის - ჩვენი საიტისა და ელექტრონული დაგზავნის მეშვეობით.
  • ** თქვენი განცხადება გამოქვეყნებამდე დაექვემდებარება კორექტურას.
  • ** თქვენი განცხადება გამოქვეყნდება იმავე დღეს, როდესაც მას მივიღებთ.
  • ** თუ თქვენი განცხადება ჩვენს ელფოსტის მისამართზე გაგზავნიდან 24 საათის განმავლობაში არ გამოქვეყნდება, ჩვენ მას 50% ფასდაკლებით გამოვაქვეყნებთ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეფერხება გამოწვეულია თქვენს მიერ დაშვებული შეცდომით, თქვენი მეილ სერვერის გაუმართაობით, ინტერნეტ პროვაიდერის მიზეზით, ან სხვა დაუძლეველი გარემოებით.
  • ** თუ თქვენი განცხადება ჩვენს ელფოსტის მისამართზე გაგზავნიდან 48 საათის განმავლობაში არ გამოქვეყნდება, ჩვენ მას უფასოდ გამოვაქვეყნებთ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც შეფერხება გამოწვეულია თქვენს მიერ დაშვებული შეცდომით, თქვენი მეილ სერვერის გაუმართაობით, ინტერნეტ პროვაიდერის მიზეზით, ან სხვა დაუძლეველი გარემოებით.

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ თქვენ კმაყოფილი ბრძანდებით ჩვენი კომპანიის მომსახურებით და განაგრძობთ ჩვენთან თანამშრომლობას.