სხვადასხვა - სტაჟიორი - თბილისი, რეგიონები
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე
დასახელება: სხვადასხვა - სტაჟიორი - თბილისი, რეგიონები
მომწოდებელი: სახალხო დამცველის აპარატი
გამოქვეყნდა: 7 დეკ / ბოლო ვადა: 20 დეკ
თანდართული ფაილი: 160485-pdo-intern-form.zip
საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი აცხადებს კონკურსს ქვემოთ მითითებულ პოზიციებზე სტაჟიორთა შესარჩევად:

1. სტაჟიორი საერთაშორისო ურთიერთობების, პროექტების მართვისა და სამოქალაქო განათლების დეპარტამენტში

ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი
ადგილების რაოდენობა: 1

განათლება:

** კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი, იურიდიული, საერთაშორისო სამართლის ან საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულებით.
** კანდიდატებს მოეთხოვებათ ინგლისური ენის ცოდნა (ცოდნის დონე - C1).

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

** ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;
** საქართველოს კონსტიტუცია;
** საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ";
** საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ";
** გაერთიანებული ერების ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმები;
** ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმები;
** ევროპის კავშირის ადამიანის უფლებათა დაცვის მექანიზმები;
** ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა ევროპული კონვენცია და მისი დამატებითი ოქმები;
** წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენცია;
** ადამიანებით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ ევროპის საბჭოს კონვენცია.

2. სტაჟიორი ბავშვის უფლებათა ცენტრში (სამმართველო)

ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი
ადგილების რაოდენობა: 1

განათლება: კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი იურიდიული, საერთაშორისო სამართლის ან სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით.

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

** ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;
** საქართველოს კონსტიტუცია;
** გაეროს ბავშვის უფლებათა კონვენცია;
** საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ";
** საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ";
** საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი;
** საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
** საქართველოს კანონი "ოჯახში ძალადობისა აღკვეთის, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ";
** საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
** "ზოგადი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონი.

3. სტაჟიორი საქმისწარმოების დეპარტამენტში (კანცელარიის საქმიანობის მიმართულებით)

ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი
ადგილების რაოდენობა: 2

განათლება: კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი.

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

** საქმისწარმოების ზოგადი წესი საჯარო დაწესებულებაში;
** საქართველოს კონსტიტუცია;
** საქართველოს ორგანული კანონი "საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ";
** საქართველოს კანონი "საჯარო სამსახურის შესახებ";
** საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
** საქართველოს პრეზიდენტრის 1999 წლის პირველი ივლისის N414 ბრძანებულება "საქმისწარმოების ერთიანი წესების" დამტკიცებისა და ამოქმედების შესახებ;
** საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის საქმისწარმოების ერთიანი წესი (www.ombudsman.ge - "ჩვენს შესახებ" - "შიდა რეგულაციები") http://www.ombudsman.ge/ge/about-us/shida-regulaciebi

4. სტაჟიორი რეგიონული დეპარტამენტის აჭარის სამმართველოში

ადგილმდებარეობა: ქ. ბათუმი
ადგილების რაოდენობა: 1

განათლება: კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი, იურიდიული ან საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

** ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;
** საქართველოს კონსტიტუცია;
** საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
** ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია;
** საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ;
** "საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;
** "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;
** საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
** პატიმრობის კოდექსი;
** საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
** საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
** საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
** საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.

5. სტაჟიორი რეგიონული დეპარტამენტის სამეგრელოს სამმართველოში

ადგილმდებარეობა: ქ. ზუგდიდი
ადგილების რაოდენობა: 1

განათლება: კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი, იურიდიული ან საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

** ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;
** საქართველოს კონსტიტუცია;
** საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
** ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია;
** საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ;
** "საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;
** "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;
** საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
** პატიმრობის კოდექსი;
** საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
** საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
** საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
** საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.

6. სტაჟიორი რეგიონული დეპარტამენტის სვანეთის ოფისში

ადგილმდებარეობა: დაბა მესტია
ადგილების რაოდენობა: 1

განათლება: კანდიდატი უნდა იყოს სულ მცირე უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი, იურიდიული ან საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით.

თემატიკა/სამართლებრივი აქტები:

** ადამიანის უფლებათა ძირითადი ასპექტები;
** საქართველოს კონსტიტუცია;
** საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი;
** ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია;
** საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ;
** "საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ" საქართველოს ორგანული კანონი;
** "საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონი;
** საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი;
** პატიმრობის კოდექსი;
** საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი;
** საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი;
** საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
** საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.

დამატებითი მოთხოვნები სტაჟიორთა ზემოაღნიშნული პოზიციებისათვის:

კანდიდატებს მოეთხოვებათ საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ფლობა.

პიროვნული მახასიათებლები:

** გუნდური მუშაობის უნარი;
** დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
** ეფექტური კომუნიკაციის უნარი;
** ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი.

დამატებითი ინფორმაცია:

სტაჟირების საწყისი ვადა: 3 თვე (სტაჟირების გაგრძელება შესაძლებელია 6 თვემდე).
სამუშაოს ტიპი: სრული განაკვეთი (ასევე შესაძლებელია გრაფიკის შეთანხმება სასწავლო გრაფიკთან).
სტაჟირების ფორმა: ანაზღაურების გარეშე.

დამსაქმებლის მისამართი: ქ. თბილისი, ნინო რამიშვილის ქ. 6.
საკონტაქტო ტელეფონი: (+995 32) 2 913814/15, შიდა: 148.

შერჩევის ეტაპები:

** საკონკურსო განაცხადების გადარჩევა;
** წერითი დავალება ან/და ტესტირება ან/და გასაუბრება.

კანდიდატებმა შევსებული სახით უნდა გამოაგზავნონ თანდართული განაცხადის ფორმა ელექტრონულ მისამართზე: vacancy@ombudsman.ge 2017 წლის 20 დეკემბრის ჩათვლით. კანდიდატებმა განაცხადის ფორმაში და ელ. ფოსტის "საგანში" ("Subject") აუცილებლად უნდა მიუთითონ იმ სტრუქტურული ერთეულის/პოზიციის დასახელება, სადაც სურთ სტაჟირების გავლა.
 
ყველა ვაკანსია ამ ორგანიზაციის ყველა განცხადება ამოსაბეჭდი ვერსია ბმულის გადაგზავნა გადაიტანე Facebook-ზე